אנחנו מאמינים

י"ג עיקרי אמונה

HaSchem

הקב"ה

א

HaSchem ist Eins, es gibt keinen anderen, Er ist der Erste und Er ist der Letzte und nichts ist Ihm gleich.

אדוני אחד, הוא הראשון והאחרון והוא אין סופי

ב

Das Sch‘ma ist Eckpfeiler unseres Glaubens, und alle 613 Mizwot sind in diesen Worten enthalten.

תפילת השמע כוללת את כל תרי"ג המצוות

Israel

ישראל

ג

Ahawat Jisrael ist unser Grundpfeiler, denn wir glauben, dass Ahawat HaSalut und die Rettung einer Nefesch Israels der Erlösung des gesamten Hauses Israel dient.

אהבת ישראל והצלת נפשות יהודיות הם עיקר מטרתנו כפי שנאמר המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל את העולם כולו

ד

An die Rückkehr der B'ne Anussim in das Land Jisrael, zu einem authentischen messianischen Glauben als integralen Bestandteil der Erlösung ganz Israels.

שבני האנוסים חייבים לחזור ליהדות המשיחית ולארץ ישראל כחלק מגאולת עמנו

ה

Die Rolle der messianischen Juden in der Welt besteht darin, Licht zu verbreiten und ein Or L'Goj (Licht für den Heiden – אור לגוי) zu werden, indem sie ihn (oder sie) durch ihre "Fülle" in die Bündnisse Israels einführen und in das ultimative Licht, das der Messias ist, unsere Gerechtigkeit.

מטרת היהודי בעולם היא הפצת אור המשיח

Der Maschiach

המשיח

ו

Jeschua von Nazareth ist der verheißene jüdische Messias, von dem Mosche und die Propheten Israels sprachen.

ישוע מנצרת הוא משיח ישראל כפי שהובטח לנו ע"י משה רבנו ונביאי ישראל

ז

Der Maschiach repräsentiert eine Jechida (Einheit) innerhalb Israels, und jeder Versuch, Jeschua von seinem jüdischen Volk zu trennen, ist Ausdruck einer antisemitischen Sichtweise.

משיח ישראל הוא יחידה מתוך עם ישראל. כל מי שמנסה להוציא את ישוע מחוץ לעם ישראל חלקו בתאולגיה אנטישמית

Die Bündnisse

הבריתות

ח

Die Torah ist G-TTES Liebesbrief an das jüdische Volk und ist auch heute verbindliche Ketuwah, bis Himmel und Erde vergehen.

התורה היא לא "חוק שחלף" אלה כתובת הנישואין שהקב"ה נתן לעמו ישראל לנצח

ט

Die Gläubigen der Nationen sind eingeladen, an den Bündnissen Israels teilzuhaben, die sich in ihrem Lebensstil und ihrer Hingabe an HaSchem, den Maschiach und die jüdische Welt widerspiegeln.

הגויים מוזמנים להיכנס לבריתות עם ישראל דרך גיור ושינוי פנימי בעבודת השם

י

Beginnend mit Awraham wurde uns durch unsere Weisen eine mündliche Masoret (Lehre) überliefert.

מסורת התורה שבעל פה הגיעה אלינו מחז"ל ואפילו מאבותינו

י"א

An die einzigartige Berufung und Rolle der messianisch-jüdischen Gläubigen und die Berufung der Nationen, gemeinsam das Königreich G-TTES zu errichten.

בקריאה של היהודים המשיחיים והגויים לעמול ביחד לבנית מלכות השמיים

Die Geulah

הגאולה

י"ב

Um den Maschiach in Zion wiederherzustellen, müssen wir seinen Namen durch die Rückkehr zum authentischen messianisch-jüdischen Kontext berichtigen.

תיקונו של משיח צדקנו תלויה בחזרתנו לאמונה המשיחית האמיתית

י"ג

Dass wir die Rückkehr des Maschiach durch unsere Handlungen, das Befolgen der Mizwot und unseren Wandel mit G-TT beschleunigen oder verzögern können.

שזירוז או עיקוב הגאולה תלויה בנו